Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor bestellingen Bakkerij Stoet

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten tussen “Bakkerij Stoet" en de consument.
 2. Bakkerij Stoet zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
  1. De consument kan de door Bakkerij Stoet aangeboden producten bestellen en afhalen op de aangegeven afhaallocaties in Noordlaren en Glimmen. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Bakkerij Stoet van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail of Whatsapp van Bakkerij Stoet.
  2. In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Bakkerij Stoet het nodig acht, kan Bakkerij Stoet telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Bakkerij Stoet houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
  3. Bakkerij Stoet houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.
 3. De producten kunnen worden afgehaald gedurende de aangegeven openingstijden.
 4. De consument is voor de bestelde producten de vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de kunnen ook na verzending van de bevestiging door Bakkerij Stoet worden gecorrigeerd.
  1. Prijzen zijn in euro's, incl. BTW. De op de website en in diverse uitingen (mail, facebook) vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
  2. Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt per contant, pin of tikkie. De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Bakkerij Stoet bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Bakkerij Stoet zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.
 5. Communicatie tussen Bakkerij Stoet en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Bakkerij Stoet opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
 6. Bakkerij Stoet stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden van Bakkerij Stoet.
 7. Bakkerij Stoet streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
 8. Bakkerij Stoet is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bakkerij Stoet ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
 9. Bakkerij Stoet is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 10. De consument moet meewerken aan een door Bakkerij Stoet geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.
 11. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 12. Persoonsgegevens
  1. Privacy statement
   Bakkerij Stoet gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Bakkerij Stoet houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.
  2. Inzage en correctie persoonsgegevens Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@bakkerijstoet.nl